Cestovní smlouva - Objednávka cestovních služeb --- strana 1 ---

Cestovní smlouva uzavřená ve smyslu zákona č.159/1999 sb.
Objednávka cestovních služeb uzavřená ve smyslu zákona č.40/1964 sb.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Latintour s.r.o.
tel: +420 271 741 729
mobil: 603 874 054

www.latintour.cz
e-mail : info@latintour.cz
IČO: 288 95 657
bank. účet: 229568278 / 0300 (CSOB)

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
- ZPROSTŘEDKOVATEL PRODEJE

ČÍSLO SMLOUVY / OBJEDNÁVKY
REZERVAČNÍ ČÍSLO


ZÁJEZD

Kod zájezdu
Odjezd
Návrat
Základní cena zájezdu
Název zájezdu
Počet objednávaných míst

ZÁKAZNÍK - OBJEDNAVATEL
(Důrazně žádáme o vyplnění čísel pasů, jsou nutná pro zajištění místních služeb a přeletů.)

1. Jméno a příjmení

Datum narození (den/měsíc/rok)
   

Číslo pasu, stát

Adresa - ulice, číslo

Telefon domů

Nástup místo

Adresa - obec, PSČ

Telefon do zaměstnání

Mobilní telefon

Uplatňuji slevy :
  bonus      1.  2.  3.  4.  5.  6.

Kontakt na e-mail

PŘIHLAŠUJI K ZÁJEZDU DALŠÍ OSOBY

2. Jméno a příjmení

Datum narození (den/měsíc/rok)
   

Číslo pasu, stát

Adresa - ulice, číslo

Telefon domů

Nástup místo

Adresa - obec, PSČ

Telefon do zaměstnání

Mobilní telefon

Uplatňuji slevy :
  bonus      1.  2.  3.  4.  5.  6.

Kontakt na e-mail

3. Jméno a příjmení

Datum narození (den/měsíc/rok)
   

Číslo pasu, stát

Adresa - ulice, číslo

Telefon domů

Nástup místo

Adresa - obec, PSČ

Telefon do zaměstnání

Mobilní telefon

Uplatňuji slevy :
  bonus      1.  2.  3.  4.  5.  6.

Kontakt na e-mail

4. Jméno a příjmení

Datum narození (den/měsíc/rok)
   

Číslo pasu, stát

Adresa - ulice, číslo

Telefon domů

Nástup místo

Adresa - obec, PSČ

Telefon do zaměstnání

Mobilní telefon

Uplatňuji slevy :
  bonus      1.  2.  3.  4.  5.  6.

Kontakt na e-mail

Cestovní smlouva - Objednávka cestovních služeb --- strana 2 ---

OBJEDNÁVKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB (označte čísla osob, pro něž jsou služby určeny)

Pojištění UNIQA : Léčebné výlohy pro osoby č. :
  1. 2. 3. 4.
Léčebné výlohy a připojištění stornopoplatků pro os. č. :
  1. 2. 3. 4.
Víza : Zajistit víza pro os. č. : 1. 2. 3. 4. Osoby č. : 1. 2. 3. 4. si zajistí víza samy
Požaduji jednolůžkový pokoj pro os. č. :
1. 2. 3. 4.
Jiné služby - jaké :

pro osoby číslo :
1. 2. 3. 4.

PLATBA ZÁJEZDU

Záloha:
Datum úhrady:
Způsob úhrady:
Doplatek bude uhrazen 40 dní před odjezdem takto:

Záloha činí nejméně 30% ze základní ceny zájezdu a všech dalších objednaných služeb (zejména letenky - viz níže zvláštní objednávka). Zákazník je povinen uhradit platbu CK. Úhradu provede sám - hotově, bankovním převodem či složenkou - na účet nebo adresu CK, nebo udělí plnou moc zprostředkovateli prodeje (prodejci) k provedení úhrady plateb. Za řádnou a včasnou úhradu platby odpovídá CK zákazník

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

Zákazník prohlašuje, že v době trvání zájezdu bude mít uzavřeno účinné cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy platné ke dni uzavření smlouvy: katalog vydaný CK s popisem podmínek tohoto zájezdu nebo jiný materiál CK obsahující úplný popis tohoto zájezdu, Všeobecné podmínky účasti na zájezdech, podmínky a doklad o pojištění CK proti úpadku vydaný pojišťovnou. Zákazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že výše uvedené materiály převzal, seznámil se se všemi podmínkami v nich uvedenými a s těmito podmínkami souhlasí. V případě, že tuto smlouvu zákazník uzavírá ve prospěch dalších osob, zavazuje se, že převezme všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy i za osoby, které zastupuje. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy CK potvrdí zákazníkovi zařazení do výše uvedeného zájezdu.

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ PRO CK

V ... dne ...
Souhlasím s prohlášením zákazníka :  

OBJEDNÁVKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ LETENEK


v souvislosti s objednaným zájezdem kód :    

Zplnomocňuji tímto CK Latintour (IČO 15909158), aby naším jménem zajistila letenky s touto specifikací :

Počet osob :
Jména zákazníků :
Poznámky, preference
Odlet : do ...:
dne ...:
Návrat :  do ...:
dne ...:

Zároveň svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s všeobecnými podmínkami CK, které se vztahují na objednané služby.

  V ...         dne ...
Souhlasím s všeobecnými podmínkami CK  

 Dnem připsání platby zálohy od zákazníka na účet CK nastávají právní účinky cestovní smlouvy. CK potvrdí zákazníkovi e-mailem příjem platby zálohy a zašle mu plán dalších plateb včetně zápočtu slev. Zároveň zašle zákazníkovi dvě vyhotovení cestovní smlouvy podepsané CK. Jedno vyhotovení smlouvy zákazník podepíše a odešle zpět CK.

         

Tisk optimalizován pouze pro Internet Explorer