BELIZAN HO PREJ MA JAKO KLADU ?

JAK SE NA ZÁJEZD PŘIHLÁSIT

1. REZERVACE

Místo v zájezdu si můžete zamluvit telefonicky, dopisem, faxem, e-mailem nebo vyplněním for­muláře v našem internetovém katalogu. Rezervace platí 10 kalendářních dní, není-li dohodnuto jinak. Posledních 40 dní před odjezdem se délka rezervace zkracuje, záleží na dohodě s CK.

2. CESTOVNÍ SMLOUVA - PŘIHLÁŠKA A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Cestovní smlouvu můžete uzavřít vyplněním for­muláře LATINTOUR nebo pomocí webových strá­nek www.latintour.cz. Cestovní smlouvu podejte u některého z našich smluvních prodejců nebo ji zašlete poštou. Na tentýž zájezd můžete na jed­nom formuláři přihlásit až 4 osoby. Jestliže zastu­pujete další zákazníky a cestovní smlouvu uzavíráte jejich jménem, přebíráte zodpovědnost za předání potřebných informací i za dodržení podmínek zapla­cení zájezdu. Nezletilým přihlášku podepisuje jejich zákonný zástupce. Po obdržení vaší platby LATINTOUR přistupuje k cestovní smlouvě a zařazuje vás do objednaného zájezdu. Jako doklad vám pře­dáme či zašleme potvrzenou cestovní smlouvu spo­lečně s vyúčtováním uhrazené zálohy a po uhrazení doplatku voucher jako definitivní nástupní poukaz.

Nedílnou součástí cestovní smlouvy jsou platné Všeobecné podmínky, ve kterých najdete mimo jiné informace opravidlech účasti pro děti a mládež, stor­novacích poplatcích, způsobu reklamace atd.

3. CENA, SLEVY

V katalogu jsou uvedeny základní ceny, od kterých si odečtěte slevy. Nezapomeňte si oně požádat na přihlášce!

4. ZÁLOHA

Zároveň s podáním cestovní smlouvy je třeba zapla­tit zálohu nejméně 30 % z katalogové ceny zájezdu a všech dalších objednaných služeb. V době nákupu letenky musí CK mít na svém účtu plnou cenu letenky a 30 % z ceny zájezdu. Letenku je vhodné nakoupit co možná nejdříve, abychom dostali dobrou cenu, cena letenky uvedená u zájezdu je orientační, výsledná cena letenky je dána cenou v den nákupu. Pokud do odjezdu zbývá méně než 40 dní, platí se plná cena zájezdu hned při uzavření cestovní smlouvy.

5. DOPLATEK

Doplatek je třeba uhradit tak, aby LATINTOUR obdržel úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem. POZOR, pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájez­du a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahra­zuje z vaší strany informaci o zrušení vaší účasti na zájezdu,pokud byste tak chtěli učinit.

6. LETENKY A SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

Tyto služby jsou volitelné, můžete si je případně zajis­tit i sami. Pokud si v cestovní smlouvě objednáte jejich zajištění, je třeba i za ně uhradit 30% zálohu a doplatit je tak, aby LATINTOUR obdržel úhradu nejpozději 40 dní před odjezdem. Platí-li CK tyto služby dříve budete o tom vyrozuměni a je nutno uhradit cenu služeb dle toho bodu v určeném termínu. Objednávkou zájezdu objednává­te zároveň i zajištění potřebných víz.

7. ZPŮSOB PLACENÍ

Platit můžete:

  • v hotovosti u některého z našich prodejců
  • v hotovosti v každé pobočce ČSOB (pokladní složenkou na náš účet)
  • poštovní poukázkou typu A
  • bankovním převodem viz níže

Adresát:                            Latintour s.r.o.
                                            Za Poříčskou branou 12, 186 00 Praha 8 Florenc
Účet:                                  229568278 / 0300 u ČSOB Praha 8
Variabilní symbol:           OBJEDNACÍ ČÍSLO ZÁJEZDU DLE KATALOGU
Specifický symbol:         datum narození:    ddmmrrrr       d = den, m = měsíc, r = rok
Konstantní symbol:        308 (bank. převod), 379 (poukázkaA)
Poznámka:                        jméno a příjmení,  event. název zájezdu
Pokud je platba provedena z jiného než vašeho účtu, nezapomeňte nás o tom při uzavření cestovní smlouvy informovat, abychom mohli vaši platbu včas identifikovat!

 


zpět <<<

Fontána v San Blas

Vesničanka

Cusco